തുളസിച്ചെടി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ഒരു പുണ്യ സത്യമാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു തുളസിച്ചെടി എങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും അനുഗ്രഹം ഒരുപോലെ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ഈ മൂന്നു ദിശകളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ആയിട്ടുള്ളത്.

   

വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിനു നേരെ തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിന്റെ ആദ്യ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തുളസിച്ചെടിയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി വിജയത്തിനുവേണ്ടി പോകേണ്ടത്. എപ്പോഴും തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തുളസി വെറും.

തറയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എപ്പോഴും ഒരു കല്ലുകെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തറ തിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ അല്പം ഉയർത്തി വേണം മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്ന് വേണം തുളസി നിൽക്കാൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുകാലത്ത് തുളസിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു തുളസി നടുന്ന സമയത്ത് അല്പം ഉയർത്തി വേണം.

എന്നുള്ളത് നാലേ കല്ലെടുത്ത് വച്ച് അല്പം മണ്ണ് ഉയർത്തി വേണം തുളസി നടൻ. മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്നും അല്പം ഉയർത്തി വേണം തുളസിച്ചെടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സ്ഥാനം ലഭിച്ച അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ സത്യമാണ് തുളസി എന്നു പറയുന്നത് അതിനാൽ തുളസിമാല നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എന്നാണ് പറയാറ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *