വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കു മൂലയിൽ ഈ ചെടി നടുകയാണെങ്കിൽ അത്യുത്തമം..

ചില ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവൻ അരുളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ സാധാരണയായി പറയപ്പെടുന്നത് ശിവനരളി എന്നും മഞ്ഞ് അരുളി എന്നും ഒക്കെയാണ്. മഞ്ഞരളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടിക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ.

   

ഉള്ള ഒന്നാണ്.ഈയൊരു ചെടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈയൊരു ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീകമായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ശിവ ഭഗവാനുമായിട്ട് മുരുക ഭഗവാനുമായിട്ടും ഈ ചെടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്.സമർപ്പിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുരുക ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് മുരുക പ്രീതി കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് സമയത്ത് വീട്ടിൽ മുരുക ഭഗവാന്റെ മിത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽനിന്ന് ഒരു പൂവത്തം ഒരു ഭവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ചെടി ഉത്തമമായിട്ട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സർവ്വ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈശാനകോൺ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല. വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യം വന്നു കയറുന്ന ദിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന വടക്കു മൂല അഥവാ ഈശാന എന്ന് പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *